Normativa i condicions de l’ús del Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar

per exposicions, 25 € dia (setmanes de dimarts a diumenge)

per activitats puntuals, 50€ dia

Si s’escau, Personal de sala/tècnic, 50 € (servei de dues hores). Més hores, 30 € hora, facturant-se per hores

300 €  per activitat

Personal de sala/tècnic, 50 € (servei de dues hores). Més hores, 30 € hora, facturant-se per hores

Consultar bonificacions aplicables depenent tipus entitats i concepte de l’ús

A tots els preus si ha d’afegir un 21% d’IVA

Un cop sol·licitat l’ús de l’espai, la Junta del Centre Cultural i el personal  tècnic revisaran si és possible o no dur a terme l’activitat, tant per disponibilitat i espai de les sales com per la del personal de sala/tècnic. Si és correcte es passarà a realitzar un primer pressupost. Cal recordar que el pressupost mai serà definitiu fins un cop finalitzada l’activitat

1. El sol·licitant està obligat a fer un bon ús dels espais, dels equipaments i dels materials cedits, com també de tot l’equipament del Centre  Cultural.

 En tota mena d’activitat hi ha d’haver un responsable per part del sol·licitant.

2. El sol·licitant es farà càrrec de la neteja que no sigui l’habitual dels espais utilitzats un cop finalitzada l’activitat, com   també de la recollida del material utilitzat (cadires, taules, etc.).

3. La persona, entitat o empresa que faci ús d’un espai o un equipament del Centre Cultural es farà càrrec de qualsevol desperfecte que la seva activitat pugui haver originat, i en respondrà econòmicament.

4. No està permesa la reproducció total o parcial de cap vídeo o DVD si no es tenen els drets de projecció pública. L’entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses derivades de la Societat General d’Autors i Editors.

5.  Per a qualsevol activitat complementària que el sol·licitant desitgi realitzar durant el període  de cessió i que no hagi estat especificada anteriorment, s’haurà de demanar autorització expressa als responsables del Centre Cultural.

6. Recordem que el Centre Cultural és un espai sense fum.

7. A tot el recinte no s’hi pot entrar menjar ni begudes o altres objectes que puguin malmetre   el mobiliari, la decoració o que impedeixin o dificultin la comoditat dels altres usuaris.

8. No és permesa l’entrada d’animals a la instal·lació.

9. Respectar les decisions del personal del Centre Cultural, el qual podrà decidir, en tot moment, les  pautes de comportament a seguir en cada ocasió.

10. Cal respectar les senyalitzacions dels accessos restringits de l’espai.

11. En cap cas se superarà l’aforament màxim de la sala que és de 168.

12. No es podran afegir cadires a l’aforament ni haver-hi persones dretes a la sala mentre es porta a terme l’acte. En el cas de festivals o actes de nombrosa participació en l’escenari, l’usuari es fa responsable dels actuants, reservant-los un seient o bé mantenint-los a les sales d’assaig.

13. No es pot fer fotografies ni enregistraments d’imatge i so, en cap suport, sigui mecànic, digital o d’altres, sense l’autorització de la companyia.

14. Tot el material del Centre Cultural  (il·luminació, so, projecció d’imatge, maquinària i d’altres) serà manipulat únicament pels tècnics del teatre.

15. L’usuari es compromet a no alterar l’ordre, guardar el degut respecte a les persones i fer cas  de les advertències i condicions que el personal del Centre Cultural indiqui en cada cas.

16. No es pot penjar cap cartell ni cap element decoratiu o publicitari a les parets, columnes o  vidres del recinte, sigui a l’interior o a l’exterior.

17. No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle. A no ser que sigui autoritzat pel cap  de sala.

18. En cas de possibles pandèmies o altres situacions especials és respectarà en tot moment les instruccions decretades per les administracions competents amb la normativa vigent en cada moment.

Centre Cultural i d’Esbarjo

La Junta Directiva

Sant Pol de Mar, 21 de febrer de 2024

A continuació us podeu descarregar el FORMULARI DE SOL·LICITUD D’ÚS, i un cop omplert el podeu enviar a centreculturalsantpol@gmail.com